REJESTRACJA WETERANA
Aby zarejestrować naszego weterana potrzebujemy takie same dokumenty jak przy rejestracji każdego innego pojazdu:

- dowód rejestracyjny
- umowa kupna sprzedaży [ w przypadku gdy osoba od której kupujemy motocykl nie jest wpisana w dowodzie pojazdu, ponieważ np. kupiła motocykl a nie zarejestrowała go, będzie nam potrzebna także jej umowa kupna na której widnieje właściciel motocykla wpisany w dowodzie]
- aktualne badanie techniczne pojazdu
- ubezpiczenie OC [wyjątkiem jest pojazd historczyny]

Art.72.ust.4 W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji

Czym więc jest pojazd historyczny ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 Dz.U.03.124.1152

Art.2.1.11 pojazd historyczny:
a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
c) pojazd mający co najmniej 40 lat,
d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

Zgodnie z tą ustawą pojazd historyczny nie musi miec ciągłości ubezpieczenia OC a co za tym idzie nie musimy sie przejmowac tym że ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela się skończyło, nikt nie może nam za to nałożyć żadnej kary !
Pojazd historyczny możemy ubezpieczać okresowo ale na okres nie krótszy niż 30 dni.

Art. 26. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27.

Art. 27. 1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej "umową ubezpieczenia krótkoterminowego", można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;
2) zarejestrowany czasowo;
3) zarejestrowany za granicą;
4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b;
5) pojazdem historycznym.

Art. 27.5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

Jesteśmy jednak zobowiązani zawrzeć umowe ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem naszej SHLki do ruchu !

Art. 29. 1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych;
2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych;
3) przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które nie zostały zarejestrowane;
5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
6) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 ust. 3;
8) najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4.

Jeśli jednak doszłoby do sytuacji nałożenia na nas kary przez Fundusz Gwarancyjny, której dobrowolnie nie chciałbym wycofać, to zgodnie z Art.10 ust.2 do pozwu o stwierdzenie nieistnienia obowiązku ubezpieczenia złożonego w wydz.cywilnym właściwego sadu, mamy prawo roszczenia zadośćuczynienia "szkód moralnych" wynikłych z niestosowania obowiązującego prawa.

Art. 10. 1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uważa się za spełniony, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy albo odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż minimalna suma gwarancyjna ustalona dla danego ubezpieczenia.

Art. 10. 2. Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym.

Copyright 2010 www.shlka.prv.pl All rights reserved